Beging je onlangs een lichte verkeersovertreding? Dan heb je wellicht een voorstel tot onmiddellijke inning ontvangen tussen de 53 en 1.260 euro. Wanneer je deze onmiddellijke inning niet hebt betaald, is de kans groot dat je intussen een bevel tot betalen hebt ontvangen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan en vooral, kun je dat bevel tot betalen betwisten?

Iedereen herkent het wel: de ene drukt het gaspedaal al eens te fel in, de andere stuurt nog snel een laatste berichtje naar zijn of haar vriendin en nog een andere vergeet al eens de richtingaanwijzer te gebruiken bij het afrijden van een rotonde. Word je op dit soort verkeersovertredingen betrapt? Dan ontvang je meestal een voorstel tot onmiddellijke inning gaande van 53 tot 1.260 euro. Heb je die niet betaald? Sinds kort maakt de overheid massaal gebruik van de mogelijkheid om deze verkeersboetes via een eenvoudige en efficiënte manier te innen: het bevel tot betalen.

Gedwongen betaling

Weigerde je vroeger hardnekkig om een verkeersboete te betalen, mocht je je automatisch aan een dagvaarding voor de politierechtbank verwachten. Om hardleerse wanbetalers sneller te kunnen aanpakken bestaat er hiertoe sinds een aantal jaren een mogelijkheid voor de overheid. Zo kan zij, zonder tussenkomst van een rechtbank, voor deze lichtere verkeersovertredingen een bevel tot betalen uitvaardigen.

Het bevel tot betalen geldt onmiddellijk als laatste en gedwongen aanmaning om de verkeersboete te betalen.

Reageer binnen de 30 dagen!

Het bevel tot betalen is een zeer efficiënte en makkelijke procedure om verkeersboetes te innen. Om jou als burger te beschermen heeft de wetgever uiteraard wel een mogelijkheid voorzien om deze te betwisten. Zo kan je binnen een (korte) termijn van 30 dagen beroep aantekenen.

Wanneer je niet reageert binnen deze termijn van 30 dagen, zal de Federale Overheidsdienst Financiën van rechtswege de verkeersboete verder bij u innen. Dit betekent dat er beslag kan worden gelegd op jouw goederen of dat de verkeersboete simpelweg via je belastingen wordt ingehouden.

Hoe teken ik beroep aan?

Wil je dat vermijden? Dan moet je binnen de 30 dagen na ontvangst van het bevel tot betalen een verzoekschrift indienen bij de bevoegde politierechtbank.
De politierechtbank zal dan nagaan of alle vormvereisten zijn nageleefd. Blijkt dat het geval te zijn, dan wordt het bevel tot betalen als niet bestaande beschouwd. Meer concreet houdt dit dus in dat je de verkeersboete niet langer dient te betalen.

Blijft het Openbaar Ministerie echter van oordeel dat je wel een overtreding hebt begaan en wil ze het daar niet zomaar bij laten? Dan kan ze alsnog overgaan tot dagvaarding voor de Politierechtbank.

Ons advies – Laat je bijstaan door een advocaat

Wil je beroep aantekenen tegen een bevel tot betalen, dan kan je je laten bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in het verkeersrecht. Dit is onder meer van belang om ervoor te zorgen dat alle vormvoorwaarden en termijnen correct worden nageleefd.

Ook op de zitting van de politierechtbank waar het beroep zal behandeld worden, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat sterk aan te raden. In de praktijk stellen we immers regelmatig vast dat het Openbaar Ministerie van deze beroepsprocedure onrechtmatig gebruik probeert te maken om het strafdossier bij de politierechtbank aanhangig te maken. Daardoor loop je alsnog het risico op een hogere boete.

In een recent vonnis floot de Politierechter van Sint-Niklaas het Openbaar Ministerie terug. Zo stelde de rechter zeer duidelijk dat het loutere beroep tegen het bevel tot betalen niet tot gevolg kan hebben dat hij uitspraak moet doen over het al dan niet bewezen zijn van de verkeersovertreding. Meer concreet stelde de Politierechter dus dat hij in deze beroepsprocedure niet bevoegd is om op dat ogenblik een straf uit te spreken.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van onze blog nog vragen of wens je meer concrete informatie te ontvangen? Aarzel dan niet om ons even op te bellen. Of wanneer je ons contactformulier invult, bellen wij je binnen de 24u (op weekdagen) op ter bespreking.

Onze bijstand voor de politierechtbank is trouwens meestal volledig gratis. Wil je weten hoe dat komt? Daar kan je hier alles over lezen.

Wil je beroep instellen?