Wanneer je een ongeval veroorzaakt nadat je alcohol zou hebben gedronken, is het van groot belang dat je zo normaal mogelijk tracht over te komen bij de verbalisanten. Zij zullen immers beslissen of u verkeert in staat van dronkenschap, hetgeen verregaande gevolgen met zich kan meebrengen. Niet enkel zal je zwaarder bestraft (kunnen) worden door de rechtbank, ook jouw verzekeraar kan de schadevergoeding die zij aan de slachtoffers van het ongeval heeft uitbetaald van jou terugvorderen!

Het recht van verhaal of ‘regres’ van de verzekeraar

Heb je een ongeval veroorzaakt in een dronken bui? Ben je verzekerd en heeft jouw verzekeraar de schade aan het slachtoffer vergoed? In dat geval kàn je verzekeraar regres uitoefenen op jou als verzekerde.

Regres betekent ‘in mensentaal’ dat je verzekeraar alle schadevergoedingen die zij heeft uitbetaald, zal terugvragen van jou. Dit wordt ook ‘het recht van verhaal’ genoemd omdat de verzekeraar zijn ‘schade’ terug kan verhalen op jou.

Het recht van verhaal staat omschreven in artikel 152 Wet Verzekeringen.

De verzekeraar kàn een verhaalsrecht uitoefenen, maar zij is dat niet verplicht.

De minimumvoorwaarden Auto

Bij het opstellen van polisvoorwaarden zijn er een aantal minimumvoorwaarden waaraan de verzekeraar zich moet houden.

Zo bepaalt artikel 46 van de Minimumvoorwaarden Auto aan welke regels de verzekeraar zich moet houden om regres uit te kunnen oefenen.

Om regres of verhaal uit te kunnen oefenen, moet de verzekeraar  bewijzen dat haar verzekerde  het schadegeval veroorzaakt heeft in één van de volgende gevallen van grove schuld: rijden in staat van dronkenschap of rijden onder invloed van drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen, waardoor de verzekerde niet meer beschikt over de controle van zijn daden;

Ook moet de verzekeraar aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de grove schuld en het schadegeval.

Eerder toonden we je al wanneer je als ‘dronken’ kan worden aangemerkt en met welke criteria er rekening wordt gehouden. 

Twee afzonderlijke straffen

Als je voor de politierechtbank moet verschijnen vraag je best aan de rechter om twee afzonderlijke straffen uit te spreken voor enerzijds het veroorzaken van het ongeval en anderzijds de dronkenschap of de intoxicatie. Op die manier maak je het de verzekeraar veel moeilijker om een oorzakelijk verband te bewijzen.

De kennisgevingsplicht

Kan er geen discussie bestaan over het oorzakelijk verband? Dan is de verzekeraar nog steeds verplicht om te voldoen aan een aantal strikte voorwaarden met betrekking tot de kennisgevingsplicht.

Zo moet zij de intentie om verhaal in te stellen op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze geven.

Zij moet deze kennisgeving bovendien richten aan de persoon zelf tegen wie zij het verhaal desgevallend wilt uitoefenen.

Die kennisgeving moet ten slotte ook tijdig te gebeuren. Dat wilt zeggen ‘van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de feiten’. Indien de kennisgeving te vroeg gebeurt (vooraleer de verzekeraar kennis kon nemen van de ongevalsomstandigheden) of te laat (verschillende maanden nadat hij er kennis van kon nemen) , is het recht van de verzekeraar immers vervallen. Zij kan dan geen regres meer uitoefenen.

Vraag ons om advies

Heb je een brief ontvangen waarin je verzekeraar je laat weten dat zij regres wilt uitoefenen? Laat ons dan zeker even nakijken of zij aan alle voorwaarden heeft voldaan en ga zeker niet zomaar over tot betaling!

Heeft jouw verzekeraar al aangekondigd om regres uit te oefenen?

Van zodra je een brief van jouw verzekeraar ontvangt (of zelfs een dagvaarding) met de intentie tot het instellen van verhaal, contacteer je best zo snel mogelijk ons kantoor zodat we hier onmiddellijk en correct op kunnen reageren. Onze kosten zullen normaal gezien gedekt worden door jouw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wil je weten of jouw verzekeraar regres kan uitoefenen?