Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en Recht op verdediging, eigendom van Vandersanden Advocaten cvba en hierna genoemd Vandersanden Advocaten, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat 4, KBO-nummer: 0688 724 150. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van Vandersanden Advocaten of andere personen die met haar samenwerken of waarvoor zij aansprakelijk is. Het toevertrouwen van een dossier aan Vandersanden Advocaten impliceert de automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden waarvan enkel schriftelijk van kan worden afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

De vrijwaringsplicht van Vandersanden Advocaten beperkt zich tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis (zijnde thans 1.250.000,00 euro) en binnen de grenzen van de dekking. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan een bijkomende dekking worden verkregen mits hieromtrent voorafgaandelijk een schriftelijk akkoord is gesloten en tegen betaling van een bijkomende premie. Vandersanden Advocaten is niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden waarop zij een beroep heeft gedaan.

Artikel 3 Tarieven

De prestaties worden in principe geleverd tegen het geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen. De cliënt verklaart voorafgaandelijk ingelicht te zijn omtrent het thans geldende uurtarief zoals dit ook  vermeld staat op de website (www.vandersandenadvocaten.be). Onze tarieven zijn steeds exclusief BTW. Vandersanden Advocaten is gerechtigd voorschotten te vragen of tussentijds te factureren in functie van de geleverde of nog te leveren prestaties. Op elk ogenblik kan de cliënt op verzoek een tussentijdse afrekening en/of een detail van de prestaties bekomen.

De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen. Indien de cliënt de ereloonstaat betwist, dient dit protest schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 10% per jaar. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling.

Bij laattijdige betaling is Vandersanden Advocaten gerechtigd op haar beurt haar prestaties op te schorten in alle met de cliënt lopende dossiers.

In geval van wanbetaling is de cliënt tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro en een maximum van  6.000 euro als schadebeding).

Alle bijkomende onkosten zoals bijvoorbeeld gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de cliënt afzonderlijk aangerekend.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds onmiddellijk beëindigen mits schriftelijke kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding. Op eerste verzoek zal Vandersanden Advocaten het dossier aan de cliënt terugbezorgen. De geleverde prestaties en kosten worden afgerekend tot aan de terugbezorging van het dossier.

Artikel 5 Toepasselijk recht

Alle met Vandersanden Advocaten afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg en/of de Vrederechter van het Kanton Bilzen bevoegd.

Artikel 6 Bewaartermijn

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar op risico van de cliënt bewaard waarna het definitief zal worden vernietigd. De cliënt zal na afsluiting van het dossier verzocht worden zijn originele stukken te komen ophalen bij Vandersanden Advocaten.